Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.plPomóż zdolnym i aktywnym

Wpisz w PIT: KRS 0000328376


DZIAŁAJ LOKALNIE VII - ogłaszamy kolejny konkurs grantowy

22 lutego 2012


Do 30 marca 2012 r. Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku przyjmuje wnioski o dotacje w ramach VII edycji programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

W tegorocznej edycji Programu "Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
  - zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  - wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  - mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  - przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  - będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  - będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Maksymalna kwota dotacji - 6 tys. zł.

Program adresowany jest do:
  - organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń.
  - grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, Lokalna Grupa Działania. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
  - grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja w regulaminie programu)
Ponadto siedziba tych organizacji znajduje się w powiatach leżajskim, łańcuckim, przeworskim lub niżańskim, a działania zaplanowane w projekcie zostaną zrealizowane na terenie gminy znajdującej się na terenie ww. powiatów.

Wnioski o dotacje należy złożyć osobiście w siedzibie Fundacji lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku
ul. Targowa 9
37-300 Leżajsk

Informacje na temat programu otrzymać można w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku, a także pod numerem telefonu 017 242 79 08.

Wkrótce na stronie podane zostaną daty i miejsca, w których odbędą się spotkania informacyjne dla zainteresowanych udziałem w programie.

Pobierz dokumentację konkursową:
1. Regulamin konkursu grantowego DZIAŁAJ LOKALNIE 2012
2. Wniosek o dotację
3. Budżet projektu
4. Wzór pełnomocnictwa
5. Karta oceny formalnej
6. Karta oceny merytorycznej
7. Przykład budżetu